Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε Καθαρό Χώρο (Clean room) διενέργειας κυτταρικών καλλιεργειών, για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ελέγχων κυτταροτοξικότητας (προ-κλινικές μελέτες) σύνθετων νανουλικών προϋπολογισμού 34.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (CPV: 42931100-2, 42122230-1, 38416000-4, 38436500-5, 31711140-6, 38600000-1, 38000000-5, 35125100-7, 38311100-9, 31161900-1)

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «NanoCommons: The European Nanotechnology Community Informatics Platform: Bridging data and disciplinary gaps for industry and regulators», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή K. Χαριτίδη και Κ.Α. 63/2190.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ.