Για την προμήθεια μίας συσκευής «χαρακτηρισμού και κατανομής μίκρο- και νανο- σωματιδίων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιοτου έργου με τίτλο «AGRIPLACE : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5048495 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1397 που υλοποιείται στο πλαίσιο: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 103152/11-10-2019 του Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας & Παραγωγής της Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)  που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΣΕ14510008 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών Μ. Κροκίδα και συνολικό προϋπολογισμό  33.064,52€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 7.935,48€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” (http://eprocurement.gov.gr).