Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 1: ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ/ΟΞΕΑ/ΒΑΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 6: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ 7: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ 8: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ/ΜΙΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ VORTEX για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5030227 (MIS: 5030227) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1256 το οποίο έχει ενταχθεί Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1897 /04-06-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν Καθηγητή Δημήτρη Κέκο και προϋπολογισμό: 54.242,98€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 13.018,31€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 67.261,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )