Με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τα: «Τμήμα 1: Προμήθεια εκτυπωτών υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 2: Προμήθεια σκληρών δίσκων και μονάδων αποθήκευσης υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 3: Προμήθεια φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και tablet, οθονών, υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 4: Προμήθεια εξυπηρετητών ηλεκτρονικών υπολογιστών υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 5: Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού υποστηρικτικών μέσων, Τμήμα 6: Προμήθεια πακέτων λογισμικού, για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου», για το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών και το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SEAVIEWS: SECTOR ADAPTIVE VIRTUAL EARLY WARNING SYSTEM FOR MARINE POLLUTION – ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ», με ακρωνύμιο SEAVIEWS, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1511 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014 – 2020 (Subsidy Contract, Patrnership agreement No: 951, Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2020ΣΕ14520011, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο “Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Adrion , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Βεντίκο και συνολικό προϋπολογισμό 34.857,93€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 8.365,93€ ΦΠΑ, 43.223,86 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr)