Για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων α) Διάταξη δυναμικής μέτρησης οδοντωτών τροχών (CPV: 38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών) προϋπολογισμού 25.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) Διάταξη μέτρησης βαθμού απόδοσης μικρών πλαστικών οδοντωτών τροχών (CPV: 38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών) προϋπολογισμού 21.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γ) Δοκίμια πλαστικών οδοντωτών τροχών για εκτέλεση δοκιμών (CPV: 38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών) προϋπολογισμού 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) Πειραματική διάταξη οπτικών μετρήσεων και μελέτης ροής εντός εύκαμπτου παραμορφωσίμου αγωγού (CPV: 38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών) προϋπολογισμού 14.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AccuFlow – Aνάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα» κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01366 με κωδικό πράξης ΟΠΣ 2076 (MIS: 5032787) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1290 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3036-6/9/2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Βασίλειο Α. Σπιτά, συνολικού προϋπολογισμού 56.451,61 € πλέον Φ.Π.Α 24% ύψους 13.548,39 ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 70.000,00 €. Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )