Για την «Προμήθεια αναλωσίμων» ήτοι ΟΜΑΔΑ 1: ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ/ΟΞΕΑ/ΒΑΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ ΟΜΑΔΑ, 3: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΑ, 4: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ, 5: ΓΥΑΛΙΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ, 6: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΟΜΑΔΑ 7: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ για το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νανομαγνητικού Βιοαντιδραστήρα για την Συνεχή Παραγωγή Βιομάζας Μικροφυκών και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033643, (MIS: 5033643), με Επιστημονικά Υπευθύνους τους κκ. Δημήτρη Κέκο, Καθηγητή ΕΜΠ και Φραγκίσκο Κολίση, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1300 και προϋπολογισμό: 33.709,68 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 8.090,32 € ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 41.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )