Για την «Προμήθεια λογισμικού με πέντε (5) θέσεις (tasks) για ερευνητική χρήση επίλυσης ρευστομηχανικών ροών με αλληλεπίδραση στερεών (Fluid Structure Interaction-Mechanical & CFD) για την ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων προσομοίωσης ροής φαρμάκου-εύκαμπτου αγωγού» προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (22.983,87€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (5.516,13€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (28.500,00€).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AccuFlow – Aνάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα» κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01366 με κωδικό πράξης ΟΠΣ  (MIS: 5032787) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1290 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων με αρ. πρωτ.  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3036-6/9/2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Βασίλειο Α. Σπιτά,

CPV:  48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων

Η κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια εξόδων αναδιοργανώσεως (Λογισμικών προγραμμάτων)». To κονδύλι «Λογισμικά».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Υποβολής Προσφορών: 14/1/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14/1/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.