Για την  για την την «Προμήθεια Α) ενός περιβλήματος (chassis) υπολογιστικών κόμβων και Β) τεσσάρων (4) υπολογιστικών κόμβων συμβατών με το ανωτέρω chassis» προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.200,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 37.200,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξέλιξη των Συνεχών Συζυγών Μεθόδων στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Κ. Γιαννάκογλου και Κ.Α. 67103400.

CPV: 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

To κονδύλι «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα». Η κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών Η/Υ, Φωτοτυπικών και Δικτύων».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 01/10/2018, ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.