Για την   «Προμήθεια επιτραπέζιου φασματόμετρου φθορισμού ακτίνων-Χ» προϋπολογισμού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 50.000€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τομέα Χημιών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Γ. Κακάλη και Κ.Α. 67107400.

CPV: 38947000-7– ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

To κονδύλι «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα» έχει προϋπολογισμό 50.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 09/10/2018, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.