Για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος φασματοφωτόμετρου υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FUVPP – Πυρανθεκτικοί και Σταθεροί σε Ηλιακή Ακτινοβολία Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων Τύπου HFLS με βάση το ΡΡ» που υλοποιείται στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΥΔ 4604/Β1/1055 – 28.08.2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Κ.Α 68/1445, MIS 5069118, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθ. Στ. Βουγιούκα και συνολικό προϋπολογισμό: 28.225,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 6.774,19 € ΦΠΑ, ήτοι συνολικό προϋπολογισμό 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” (http://eprocurement.gov.gr).