Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης» προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.160,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.160,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 65/2150.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14-05-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 15-05-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.