Για την «Προμήθεια εργαστηριακού συστήματος αντιδραστήρα» (CPV 38900000-4) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AlSiCal :TOWARDS SUSTAINABLE MINERAL AND METAL INDUSTRY: ZERO BAUXITE RESIDUE AND ZERO CO2 FROM CO-PRODUCTION OF ALUMINA, SILICA AND PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE BY THE ARANDA-MASTIN TECHNOLOGY», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 63/2271, προϋπολογισμού: 46.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 11.100,00€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 57.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )