Για  την προμήθεια «Αυτόματου αναλυτή ρόφησης αερίου υψηλού κενού, για τον προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας, κατανομής μεγέθους πόρων, όγκου πορώδους και ισόθερμων προσρόφησης» προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 13.220,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 68.200,00€

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α 63/1799, 63/1860, 63/1861, 63/1862, 63/1938, 63/1959, 63/1960 ΚΑΙ 63/2063 ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΕΤ 71644/28.04.2016» με κωδικό έργου 67099800 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03-07-2017,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.