Για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης συμβιωτικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με καταγραφή τοπικών δράσεων, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους και συνολική παρουσίαση πολιτικών αξιοποίησης βιο-αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο» προϋπολογισμού σαράντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και εβδομήντα ενός ευρώ (41.588,71€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι εννέα ευρώ (9.981,29€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (51.570,00 €). Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable Management” με ακρωνύμιο «SYMBIOSIS» με Κ.Α. 68/1505 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014 -2020 (Partnership Agreement No: CN1 – SO2.2 – SC017) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση 85%, Εθνική Συμμετοχή 15%), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Αντώνιο Κοκόση

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω δαπάνη είναι: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ», κονδύλι «Υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας & διαχείρισης εργαστηρίων εντός/ εκτός ΕΜΠ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )