Για την «παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Παραγωγή video, Τμήμα 2: Δημιουργικό και εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities” με ακρωνύμιο «INNOMED-UP» Contract A_A.2.2_0172 με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια Σοφία Αυγερινού Κολώνια και Κ.Α. 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBC MED Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους με συνολικό προϋπολογισμό 22.419,35€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.380,65€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 27.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω δαπάνη είναι: «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ», κονδύλι «ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )