Για την «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Τμήμα 1: Αρθρωτό Ροόμετρο με CPV: 38428000-1, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 43.500,00€, και Τμήμα 2: Πιλοτικό σύστημα αντιδραστήρα για σύνθεση μικροκαψουλών με CPV: 42150000-5 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 30.000,00€» στο πλαίσιο του έργου «Recycling of coated and painted textile and plastic materials» με ακρωνύμιο «DECOAT (63224500)», Αριθμό Συμβολαίου 814505 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63224500 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του HORIZON 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 15-07-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ