Για την  Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου και δύο Η/Υ, Τμήμα 1: Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου CPV: 38433000-9-Φασματοφωτόμετρα, προϋπολογισμού 63.700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και Τμήμα 2: Προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών CPV: 30213000-5-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προϋπολογισμού 3.100,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού (Τμήμα 1 & Τμήμα 2) 66.800,00€ χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «SEO-DWARF : SEMANTIC EO DATA WEB ALERT AND RETRIEVAL FRAMEWORK» (Κ.Α. 63/2092) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αρ. συμβολαίου 691071) στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 MSCA-RISE 2015 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Βασιλεία Καραθανάση.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: « «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 09-10-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 15-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ