Για την «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού» στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΓΡΑΦΕΙΟ / ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003819, Υποέργο 4 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1654, κωδικό ΣΑ Ε6457, ενάριθμος 2023ΣΕ64570043, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον  Πρύτανη Ε.Μ.Π. Καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (44.354,83€), πλέον ΦΠΑ δέκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (10.645,15€), ήτοι πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά  ευρώ (54.999,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι «Υπηρεσίες, μελέτες, υπεργολαβίες υποστήριξης ερευνητικών δραστηριοτήτων εντός/εκτός ΕΜΠ», κονδύλι «Υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης εργαστηρίων εντός/εκτός ΕΜΠ», του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )