Για την προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου Υπέρυθρου Μετασχηματισμού Fourier FT-IR, για την υλοποίηση της Δραστηριότητας 3 (Hydrogen- and aluminothermic reduction in lab scale), της Δραστηριότητας 4 (Up-scaling and demonstrations at pilot scale) και της Δραστηριότητας 5 (Evaluation of products and by-products), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HALMAN- SUSTAINABLE HYDROGEN AND ALUMINOTHERMIC REDUCTION PROCESS FOR MANGANESE, ITS ALLOYS AND CRITICAL RAW MATERIALS PRODUCTION», με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101091936, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2501 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON EUROPE, HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Πάνια, προϋπολογισμού 31.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 7.560,00€, συνολικού προϋπολογισμού 39.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια και Αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα», του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )