Για την «προμήθεια εξυπηρετητών – servers και περιφερειακών υλικών δικτύων & πληροφορικής» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης», με ακρωνύμιο «SAFE-AORTA» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γεώργιο Ματσόπουλο, κωδικό πράξης «TAEDR-0535983», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ «68/1652», στο πλαίσιο της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» με ID 16618 και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305, ΣΑΤΑ 019, κωδ. Ενάριθμου 2022ΤΑ01900008, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, προϋπολογισμού 40.322,58€, πλέον ΦΠΑ 24% 9.677,42€, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια και Αναβάθμιση Η/Υ, Περιφερειακών Η/Υ, Φωτοτυπικών και Δικτύων» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια και Αναβάθμιση Η/Υ, Περιφερειακών Η/Υ, Φωτοτυπικών και Δικτύων» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )