Για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-εμποτισμού ινών άνθρακα (Pre-preg line) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«EUROPEAN RECYCLING AND CIRCULARITY IN LARGE COMPOSITE COMPONENTS», με ακρωνύμιο EURECOMP, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058089, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2449 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON EUROPE,  HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη Διευθυντή του εργαστηρίου “Προηγμένων, Συνθέτων, Νανοϋλικών και Νανοτεχνολογίας“, R-NANO της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προϋπολογισμού 210.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 50.400,00€, συνολικού προϋπολογισμού 260.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια και αναβάθμιση επιστημονικών οργάνων», κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )