Για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE PROFILE» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «LIFE PROFILE | Promote Financial Instruments for Liability on Environment» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant Agreement) LIFE19 GIE/GR/001127, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/239300  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Η. Τατσιόπουλο, Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 88.709,68 €, πλέον ΦΠΑ 21.290,32 €, συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ», κονδύλι «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )