Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών (MARINES)», (ΤΑΕΔΚ 06194) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1611, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ TA 5149205, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Κοκόση και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 108.870,97€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%  26.129,03€, ήτοι, 135.000,00€ (εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και Αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )