Για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόκλειστου αντιδραστήρα υψηλής απόδοσης και μεγάλου όγκου για εργαστηριακής κλίμακας ανακύκλωση υλικών στο τέλος της ζωής τους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Recycle, Repurpose And Reuse End-Of-Life Wind Blade Composites – A Coupled Pre- And Co-Processing Demonstration Plant», με ακρωνύμιο BLADES2BUILD, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101096437, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2518 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON EUROPE, HORIZON-CL5-2022-D3-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη Διευθυντή του Εργαστηρίου “Προηγμένων & Συνθέτων, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας” (R-NanoLab) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προϋπολογισμού 70.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 16.800,00€, συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια και αναβάθμιση επιστημονικών οργάνων», Κονδύλι «Η/Υ – Επιστημονικά όργανα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )