Για την την προμήθεια προμήθεια μιας Ηλεκτρικής Κάμινου Τόξου (Electric Arc Furnace), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο HEPHAESTUS “HEAVY AND EXTRACTIVE INDUSTRY WASTES PHASING OUT THROUGH ESG TAILINGS UPCYCLING SYNERGY” με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101058696, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2451 το οποίο έχει ενταχθεί στην δράση HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΗΟRΙΖΟΝ 2020,  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Πάνια και προϋπολογισθείσας αξίας 150.000€, πλέον ΦΠΑ 36.000€, συνολικού προϋπολογισμού 186.000€ (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997.

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και αναβάθμιση επιστημονικών οργάνων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )