Για την «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εκθέσεων σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο / της πράξης  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5155000, με ΚΩΔ. ΣΑ Ε1191 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2022ΣΕ11910017 , Υποέργο 3 «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1610, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και συγκεκριμένα από το κονδύλι  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» και την Κατηγορία Δαπάνης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Άγγελο Τσακανίκα, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (54.032,26€), πλέον ΦΠΑ δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (12.967,74€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )