Για την  ««Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 100.201,61 €, ΦΠΑ 24.048,39 €, ήτοι συνολικό ποσό 124.250,00 €.

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ/ΟΞΕΑ/ΒΑΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ 2: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΜΑΔΑ 3: ΓΥΑΛΙΝΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, ΟΜΑΔΑ 6: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINEμε κωδικό MIS 5002636, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1233 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Κέκο.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 21-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ