Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» στις εγκαταστάσεις της Αίθουσας Καυταντζόγλου του Ε.Μ.Π., του Κέντρου Δικτύων του ΕΜΠ στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Αιθουσών Διδασκαλίας 26, 28, 29 και 31 και των Αμφιθέατρων 1 και 2 της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Αναπτυξιακές και Ερευνητικές Δράσεις ΕΜΠ, Υποέργο 3 Δράσεις Στήριξης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με κωδικό  ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2307, με την απαιτούμενη παροχή παρακολουθηματικών υπηρεσιών της προμήθειας όπως εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. ΕΜΠ Ι. Κ. Χατζηγεωργίου και συνολικό προϋπολογισμό πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (58.870,96€), πλέον ΦΠΑ δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (14.129,04€), ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τρία χιλιάδες ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια και Αναβάθμιση Λοιπού Εξοπλισμού (Γραφείου)», κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων – εργαστηρίων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Για το τμήμα 1: Οι προσφέροντες πρέπει να προχωρήσουν σε αυτοψία των χώρων εγκατάστασης στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του ΕΜΠ.

Για το τμήμα 2: Οι προσφέροντες πρέπει να προχωρήσουν σε αυτοψία των χώρων εγκατάστασης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Συγκρότημα Πατησίων του ΕΜΠ, Πατησίων 42 10682 Αθήνα.

Για το τμήμα 3: Οι προσφέροντες πρέπει να προχωρήσουν σε αυτοψία των χώρων εγκατάστασης στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του ΕΜΠ.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )