Για την παροχή υπηρεσιών «Αποτύπωση των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων/ δεδομένων και ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠ. 2 : Συλλογή και χρήση δεδομένων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΜΠ», στο πλαίσιο ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους _ Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ – ΕΜΠ» με ΟΠΣ (MIS) 5129934, κωδ. ΕΛΚΕ 68/1486, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με την ΣΑΕ Ε3451, με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2021ΣΕ34510126  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Γκιντίδη Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας – Καθηγητή ΕΜΠ, προϋπολογισμού 60.000.00 €, πλέον ΦΠΑ 14.400,00 €, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€,

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Λογισμικά» , κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια εξόδων αναδιοργανώσεως (λογισμικών προγραμμάτων)»  του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )