Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SEAVIEWS – SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution – Εικονικό και Προσαρμοστικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Θαλάσσια Ρύπανση», με ακρωνύμιο SEAVIEWS, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1511, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014 – 2020 (Subsidy Contract, Partnership agreement No: 951), Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2020ΣΕ14520011, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Adrion, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Βεντίκο και προϋπολογισθείσας αξίας 14.979,86€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 3.595,17€, ήτοι συνολικού ποσού 18.575,03€ (δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )