Για την «προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού τεσσάρων (4) τμημάτων:
ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC) με ανιχνευτή διάταξης διόδων προϋπολογισμού 24.000€, πλέον ΦΠΑ 5.760€, συνολικού προϋπολογισμού 29.760€.
ΤΜΗΜΑ 2: Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους μονής δέσμης / φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης, προϋπολογισμού 7.950€, πλέον ΦΠΑ 1.908€, συνολικού προϋπολογισμού 9.858€ (ποσότητες 2) που αναλύεται:
α) Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους μονής δέσμης με ικανότητα φωτομέτρησης μέτρησης φάσματος και ποσοτικής ανάλυσης προϋπολογισμού 2.400€, πλέον ΦΠΑ 576€, συνολικού προϋπολογισμού 2.976€.
β) Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους διπλής δέσμης με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, πληκτρολόγιο και οθόνη, συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό και σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή προϋπολογισμού 5.550€, πλέον ΦΠΑ 1.332€, συνολικού προϋπολογισμού 6.882€

ΤΜΗΜΑ 3: Ψυχόμενος κυκλοφορητής ύδατος προϋπολογισμού 1.872,58€, πλέον ΦΠΑ 449,42€, συνολικού προϋπολογισμού 2.322€ (ποσότητα 1)

ΤΜΗΜΑ 4: θερμοστατούμενος-ανακινούμενος επωαστήρας προϋπολογισμού 6.500€, πλέον ΦΠΑ 1.560€, συνολικού προϋπολογισμού 8.060€ (ποσότητα 1)
Συνολικός προϋπολογισμός 50.000€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Green_Wild_Rose.gr – “Δημιουργία αλυσίδας αξίας για το ελληνικό αγριοτριαντάφυλλο (Rosa canina L.) με εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών για την παραγωγή πρώτων υλών καλλυντικών με βάση καινοτόμες πράσινες διαδικασίες εκχύλισης”(MIS 5131416), με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1480 το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Β’ Κύκλος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1191 και Ε1141 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910000 και 2019ΣΕ11410003 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Α. Δέτση.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )