Για την «προμήθεια τριών πρωτότυπων μονάδων (Τμήμα 1: Πρωτότυπος εκχυλιστήρας με ενσωματωμένο σύστημα για την ανάκτηση και ανακύκλωση του διαλύτη, προϋπολογισμού 24.190,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 5.805,60€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Πρωτότυπος αναερόβιος χωνευτής δύο σταδίων προϋπολογισμού 20.160,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 4.838,40€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 24.998,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 3: Πρωτότυπο σύστημα απόσταξης με δυναμικότητα 1,5m3/ημέρα προϋπολογισμού 15.650,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 3.756,00€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 19.406,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Συνολικού προϋπολογισμού: 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 14.400€, 74.400€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CIRCforBIO: A circular economy system for multi-source biomass conversion to added value products» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) LIFE18 CCM/GR/001180, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2283 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Ομ. Καθηγήτρια του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Μ. Λοϊζίδου.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια κατασκευών πρότυπου εξοπλισμού και επιστημονικών διατάξεων», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )