Για την προμήθεια συσκευής προσδιορισμού κατανομής μεγέθους σωματιδίων (Laser Diffraction Particle Size Analyzer) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HARARE: Hydrogen As the Reducing Agent in the REcovery of metals and minerals from metallurgical waste» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 958307, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2404 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020, προϋπολογισθείσας αξίας 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%: 14.400€, 74.400€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Πάνια.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )