Για την προμήθεια εγκατάσταση «Μικροσκοπίου φθορισμού», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο iCLIMABUILT “Functional and advanced insulating and energy harvesting/storage materials across climate adaptive building envelopes” με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 952886, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63237100 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-NMBP-TO-IND-2020-twostage, με προϋπολογισθείσας αξίας 170.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 40.800 €, ήτοι 210.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )