Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης νανοδιείσδυσης γρήγορης σάρωσης (CPV: 38540000-2) στο πλαίσιο του έργου NanoMECommons “Harmonisation of EU-wide nanomechanics protocols and relevant data exchange procedures, across representative cases; standardization, interoperability, data workflow” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 952869, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63239200, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-NMBP-TO-IND-2020-TWOSTAGE, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )