Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Παρελκόμενα συστήματος εκβολής πολυμερικών υλικών αποτελούμενα από τρία (3) τεμάχια: α) βαρυμετρικό σύστημα τροφοδοσίας, β) σύστημα απαερίωσης και γ) σετ κοχλίων συμβατά με υπάρχον σύστημα εκβολής (Thermoscientific Process 11) (CPV: 42994000-0) προϋπολογισμού 70,000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου DOMMINIO ”Digital method for imprOved Manufacturing of next-generation MultIfuNctIOnal airframe parts” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 101007022, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63237200 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-MG-2020-SingleStage-INEA, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων» κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )