Για την «προμήθεια και εγκατάσταση: Τμήμα 1: Συστήματος εργαστηριακής κλίμακας για κολλάρισμα και στέγνωμα ινών άνθρακα και άλλων ινών υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για τη δοκιμή διαφόρων υλικών κολλαρίσματος σε διάφορους τύπους ινών (CPV: 42943000-8) προϋπολογισμού 63,900.00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Τμήμα 2: Κυλινδρόμυλου με τρεις κυλίνδρους για την ανάμιξη (νανο)πρόσθετων σε κόλλες (CPV: 42996400-8) προϋπολογισμού 13,000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 76.900 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου Carbo4Power “New generation of offshore turbine blades with intelligent architectures of hybrid, nanoenabled multi-materials via advanced manufacturing” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 953192, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63237400, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-NMBP-ST-IND-2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων» κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )