Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρωτότυπης διάταξης εργαστηριακής κλίμακας για χύτευση πολυμερών με έγχυση» στο πλαίσιο του έργου imPURE “Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by Additive Manufacturing” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 101016262, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2362, συνολικού προϋπολογισμού 85.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-NMBP, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Χαριτίδη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια κατασκευών πρότυπου εξοπλισμού και επιστημονικών διατάξεων» κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )