Για την «Προμήθεια εξοπλισμού – Τμήμα 1: Cluster υπολογιστών (τουλάχιστον 100 πυρήνες, ισχυρές κάρτες γραφικών, επαρκής αποθηκευτικός χώρος) με CPV : 30211100-2, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 5.806,45€, σύνολο προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) , Τμήμα 2: Τρισδιάστατος εκτυπωτής αντικειμένων με τεχνολογία στερεολιθογραφίας με CPV: 30232100-5, προϋπολογισμού 60.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 14.516,13€, σύνολο προϋπολογισμού 75.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του έργου «NAΥΣ: Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνος» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-05103, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5030964 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1275 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η δημόσια δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό πράξης ΣΑ Ε1451 (ενάριθμο 2018ΣΕ14510001) (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2592/18-7-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο-Αλβέρτο Γκίνη, συνολικού προϋπολογισμού 84.677,42 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 20.322,58 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 105.000,00 €.
Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών Η/Υ, Φωτοτυπικών και Δικτύων», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )