Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων»:
ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ με CPV:39110000-6 -Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, προϋπολογισμού:14.435,48 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 3.464,52 € και 17.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ με CPV:39110000-6-Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, προϋπολογισμού: 4.024,19 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 965,81 € και 4.990,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 3: ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ CPV: 39130000-2 -Έπιπλα γραφείων, προϋπολογισμού: 3.677,42 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 882,58 € και 4.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με CPV:39141300-5- Ερμάρια, προϋπολογισμού: 23.863,99 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 5.727,36 € και 29.591,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ με CPV:39181000-4 -Πάγκοι εργαστηρίου, προϋπολογισμού: 4.516,13 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 1.083,87 € και 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ με CPV:39151000-5 -Διάφορα έπιπλα, προϋπολογισμού: 5.508,06 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 1.321,94 € και 6.830,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Συνολικός προϋπολογισμός (Τμήματα 1-6): 56.025,28 €, ΦΠΑ: 13.446,07 €, σύνολο: 69.471,35 €. στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», κωδ. ΕΛΚΕ 60/0200 και Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού (Γραφείου-Εργαστηρίων)» και το κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων/εργαστηρίων».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )