Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης και τεμαχισμού κεραμικών υλικών με CPV 42914000-6, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Fast-Smart: FAST and NanoEnabled SMART Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting (Αριθμό Συμβολαίου 862289)», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2315 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του HORIZON 2020.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )