Για την η «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων -ΤΜΗΜΑ 1 (Λέιζερ)» με προϋπολογισμό 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € στο πλαίσιο του έργου: H2020-FETOPEN-1-2016- 2017-801389 «Laser EnAbled TransFer of 2D Materials (LEAF-2D)», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/222500, και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, Τομέα Φυσικής, κα. Ιωάννα Ζεργιώτη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 15-07-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ