Για την «Προμήθεια εξοπλισμού: Τμήμα 1: Συσκευή προσδιορισμού ποιότητας ανάφλεξης υπολειμματικών καυσίμων σύμφωνα με το πρότυπο IP 541 (CPV: 38430000-8), προϋπολογισμού 181.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Συσκευή προσδιορισμού καθυστέρησης ανάφλεξης και αριθμού κετανίου σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D6890, EN 15195 (CPV: 38430000-8), προϋπολογισμού 145.071,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 263.122,19 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 63.149,33 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 326.271,52 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”- FUVER», Κ.Α. 68/1241 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Δ. Καρώνη. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FUVEP», με κωδικό mis 5002370, υποέργο 3 «Δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας μέσω της απόκτησης κατάλληλου εξοπλισμού» η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 5528/1662/Α2 31.10.2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910015 με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής –Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )