Για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων – Τμήμα 1: Σύστημα τεμαχισμού πλαστικών με CPV 42994200-2, προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 15.000,00 €, Τμήμα 2: Γεννήτρια RF ηλεκτρικού πεδίου σε ραδιοσυχνότητες με CPV: 42994200-2, προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 20.000,00 €, και Τμήμα 3: Σύστημα ανάμιξης και εκβολής πολυμερικών υλικών με CPV 42994200-2, προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 185.000,00 €» στο πλαίσιο του έργου «Recycling and Repurposing of Plastic Waste for Advanced 3D Printing Applications» με ακρωνύμιο «Repair3D», Αριθμό Συμβολαίου 814588 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63224700 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του HORIZON 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη. Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )