Για την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € στο πλαίσιο του έργου: H2020-FETOPEN-1-2016-2017-801389 «Laser EnAbled TransFer of 2D Materials (LEAF-2D)», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/222500, και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, Τομέα Φυσικής, κα. Ιωάννα Ζεργιώτη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».                                   

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )