Για την προμήθειας και εγκατάστασης: Α) εξαρτημάτων συστήματος αξονικής μικροτομογραφίας ακτινών Χ (X-ray computed microtomography, μ-CT) για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό θερμοπλαστικών νημάτων (CPV: 33115100-0) και Β) συστήματος Προσθετικής Κατασκευής για την αξιολόγηση της δυνατότητας εκτύπωσης των παραγόμενων υλικών καθώς και εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιλεκτικής εναπόθεσης ινών θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication) ώστε να επιτευχθεί μαζική παραγωγή (CPV: 42991200-1). Αναλυτικά η προμήθεια και εγκατάσταση της ομάδας Β αφορά: (i) σύστημα προσθετικής κατασκευής, εξαρτήματα και αναλώσιμα του συστήματος, (ii) σύστημα περιτύλιξης νήματος, (iii) σύστημα ελέγχου κλειστού βρόγχου για την οπτική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση του συστήματος περιτύλιξης νήματος, (iv) σύστημα ψύξης του νήματος, (v) ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μηχανικά μέρη, κινητήρες, πλατφόρμες, μικρο-ελεγκτές κλπ. (vi) άδεια χρήσης λογισμικού CAD/CAM, συνολικός προϋπολογισμός 142.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο πλαίσιο του έργου  «M3DLoC: Additive Manufacturing of 3D Microfluidic MEMS for Lab-on-a-Chip applications», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2197, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Χαριτίδη.  (ταξινόμηση κατά CPV, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08: 33115100-0, 42991200-1). Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 04-06-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-06-2018 ημέρα Παρασκευή  ώρα 10:00 π.μ.