Για την προμήθεια και εγκατάσταση: A. ζώνης πυρόλυσης ινών άνθρακα μίας ζώνης χαμηλών και μίας υψηλών θερμοκρασιών (CPV: 39711360-0) B. συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης συνθέτων πολυμερικής μήτρας ενισχυμένων με χρήση συνεχούς ίνας άνθρακα (CPV: 42991200-1) και Γ. τράπεζας συμβατής με υπάρχον σύστημα μικροτομογραφίας (SkyScan 1272, BRUKER) (CPV: 33115100-0) για τη μελέτη δειγμάτων μεγαλύτερων διαστάσεων,  συνολικού προϋπολογισμού € 180.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Στο πλαίσιο του έργου  «SMARTFAN: Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2196, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Χαριτίδη

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το κονδύλι «Η/Υ –ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 19-06-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25-06-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ