Για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης του Διεθνούς Συνεδρίου: 18th European Roundtable for sustainable Consumption and Production 2017 (ERSCP 2017), προϋπολογισμού 55.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο 1-5 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη,    στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EUROPEAN ROUND TABLE FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 2017» (ERSCP 2017), το οποίο χρηματοδοτείται/συγχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των συμμετεχόντων, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/3400 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αραβώση του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

ΑΠΟ 31-07-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 18-08-2017 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΜΠ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28-08-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29-08-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.