Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α 68/1512, (2021ΣΕ14520001, Grand Contract ENICBC MED B_B.4.3_0051_SOLE (ex HELIOS), με κωδικό WP4.IN.PP2.734207, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Ματθαίο Παπαβασιλείου και συνολικό προϋπολογισμό εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (115.500,00€), πλέον ΦΠΑ είκοσι επτά χιλιάδες, επτακόσια είκοσι ευρώ (27.720,00€), ήτοι συνολικού ποσού εκατόν σαράντα τρείς χιλιάδες, διακόσια είκοσι ευρώ (143.220,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Κατηγορίες Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια και Αναβάθμιση Λοιπού Εξοπλισμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων», κονδύλι «Λοιπός Εξοπλισμός Γραφείων-Εργαστηρίων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )