Διακήρυξη  διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού Νο 34/2013 για τη «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων, του Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) και του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Πληροφόρησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση τριών διακριτών ενοτήτων υπηρεσιών προς την Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τους Ερευνητές της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (415.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι εξής υπηρεσίες, για τις οποίες δίδεται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός:

  • Ενότητα Υπηρεσιών Α: Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων:  200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  • Ενότητα Υπηρεσιών Β: Αρχείο Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE): 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  • Ενότητα Υπηρεσιών Γ: Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης: 135.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 13/03/2015 και έχει λάβει Α/Α συστήματος 7319.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 17/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.